Երկուշաբթի, 22.04.2019
"Է Ն Ե Ր Գ Ա Կ Ա Ր Գ Ա Բ Ե Ր ՈՒ Մ" ՓԲԸ
Կայքի մենյու
Վիճակագրություն

Ընդամենը ակտիվ. 1
Հյուրեր. 1
Անդամներ. 0

Ներկայիս  «Էներգակարգաբերում»  ձեռնարկությունը   հիմնադրվել  է 1938  թվականին:   Իրականացնում  է  էներգահամակարգում  հիմնական  և  օժանդակ  սարքավորումների  կարգաբերման  աշխատանքներ:

Ստորև  բերված  են  Ընկերության  կողմից  իրականացվող  արտադրական  գործունեության  հիմնական  ուղղությունները  և  կատարվող  աշխատանքների  անվանացուցակը

1.Էլեկտրակայանների  և  էլեկտրական  ցանցերի  էլեկտրատեխնիկական հիմնական  և  օժանդակ  սարքավորումների  կարգաբերում  և  փորձարկումներ

2. Երկրորդային  կոմուտացիայի,  ռելեական պաշտպանության  և  ավտոմատիկայի  կարգաբերում

3.Էլեկտրակայանների  ջերմամեխանիկական  հիմնական  և  օժանդակ  սարքավորումների  կարգաբերում  և  փորձարկումներ

4.Տեխնոլոգիական  և  էլեկտրական պրոցեսների  կառավարման  ավտոմատ  համակարգերի  կարգաբերում  և  սպասարկում

5. Յուղերի  և  վառելիքի  հսկում,  ՋԷԿ-երում  և  ԱԷԿ-ներում  ջրապատրաստման  սարքավորումների  և  ջրաքիմիական  ռեժիմների  կարգաբերում 

6. Մետաղի  և  եռակցվածքների  հսկում 

7. ՋԷԿ-երի  կեղտահոս  ջրերի  և արտանետումների  հսկում

8.Տեխնիկական հետազննում, փորձաքննության անցկացում և մասնագետների ուսուցանում

 

1.Էլեկտրակայանների և էլեկտրական ցանցերի էլեկտրատեխնիկական հիմնական և օժանդակ սարքավորումների կարգաբերում  և  փորձարկումներ 

1-1. Համաժամ գեներատորների և կոմպենսատորների փորձարկումներ և կարգաբերում:

Պարապ ընթացքի, կարճ միացման, կարգավորիչ և բեռնվածքային բնութագրերի հանում.

1-2. Համաժամ և ոչ համաժամ շարժիչների  փորձարկումներ և կարգաբերում.

1-3. Էլեկտրամեքենայական և թիրիստորային գրգռիչներով համաժամ գեներատորների գրգռման համակարգերի փորձարկումներ  և կարգաբերում.

1-4. Համաժամ գեներատորների գրգռման ավտոմատ կարգավորիչների նորոգում և կարգաբերում.

1-5. Էլեկտրական մեքենաների ջերմային փորձարկումներ.

1-6. Ուժային տրանսֆորմատորների, ավտոտրանսֆորմատորների, ռեակտորների, աղեղմարիչ կոճերի փորձարկումներ և կարգաբերում.

1-7. Կարգավորվող էլեկտրաշարժաբերների ռեժիմային կարգաբերում, փորձարկումներ և էլեկտրական բնութագրերի հանում.

1-8. Բարձրավոլտ բաշխիչ կայանքների ներքոբերյալ սարքավորումների փորձարկումներ, ստուգում և կարգաբերում.

·         չափիչ տրանսֆորմատորներ

·         կապի կոնդենսատորներ

·         վենտիլային և խողովակային պարպիչներ

·         գերլարման սահմանափակիչներ

·         հողակցող սարքվածքներ

·         հպակցումներ

1-9. Հպակցային դիմադրությունների չափում.

1-10. Ներքոբերյալ սարքավորումների նորոգում և կարգաբերում.

·         յուղային և օդային անջատիչներ

·         վենտիլային պարպիչներ

·         կոմուտացիոն ապարատներ

1-11. Ուժային մալուխների ստուգում և փորձարկումներ, վնասվածքների տեղորոշում.

1-12. Բաց բաշխիչ կայանքներում և օդային գծերի էլեկտրասարքավորումների հպակային միացությունների ջերմադիտակային հսկում.

1-13. 6-35 կՎ ցանցերում փոխհատուցման ունակային հոսանքների հաշվարկներ և միաֆազ հողակցման հոսանքի չափում.

1-14. Դիէլեկտրիկ պաշտպանիչ միջոցների (կրկնակոշիկների,ձեռնոցների և այլնի), օպերատիվ ձողերի, բարձր լարման ցուցիչների հոսանքաչափիչ աքցանների, մեկուսիչ պատվածքով գործիքների փորձարկում.

1-15. Ամպրոպապաշտպան միջոցառումների մշակում.

1-16. Էլեկտրասարքավորումների պլանային կանխարգելիչ ստուգումների համար փաստաթղթերի մշակում.

·         կանխարգելիչ փորձարկումների առանձին տեսակների համար հրահանգների և ծրագրերի կազմում

·         մեկուսացման վիճակի գնահատում և նորոգման աշխատանքների ծավալի որոշում

·         գեներատորների և տրանսֆորմատորների փաթույթների մեկուսացման, չորացման ծրագրերի կազմում

 

2.Երկրորդային կոմուտացիայի, ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի կարգաբերում

2-1. Օդային գծերի  ֆիլտրային ուղղորդված և դիֆերենցիալ-ֆազային բարձր հաճախականային պաշտպանությունների  ռեժիմային կարգաբերում.

2-2. Համակարգային ավտոմատիկայի (АЧР, АЧРС, АПВ և այլն) կարգաբերում.

2-3. Ձեռնարկությունների բաշխիչ կայանքների էլեկտրասարքավորումների համալիր կարգաբերում.

2-4. Կայանային կուտակիչ մարտկոցների լիցքավորող ագրեգատների նորոգում և կարգաբերում.

2-5. Ցածրավոլտ ուժային սարքավորումների կարգաբերում (ավտոմատներ, հպարկիչներ, մագնիսական և ոչ հպակային թողարկիչներ, էլեկտրաինդուկցիոն տաքացուցիչներ և այլն).

2-6. Տրանսֆորմատորների գազային ռելեների փորձարկումներ և կարգաբերում.

2-7. Ջերմային կայանների էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներ և կարգաբերում.

2-8. Էներգահամակարգի նորակառույց ու վերակառուցված օբյեկտներում գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարում հետևյալ ուղղություններով.

·         ռելեական պաշտպանություն, ազդանշանման սարքվածքներ, արգելափակումներ

·         հաստատուն և փոփոխական հոսանքի վահաններ

·         սեփական կարիքների մինչև 1կՎ լարման միացություններ

 

3.Էլեկտրակայանների, ջերմային կայանների և ցանցերի ջերմամեխանիկական հիմնական և օժանդակ   սարքավորումների կարգաբերում և փորձարկումներ

3-1. Կաթսաների և տուրբինների ջերմային փորձարկումներ` սարքավորումների հիմնական տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշների որոշումով.

3-2. ՋԷԿ-երի սարքավորումների էներգետիկական նորմատիվային բնութագրերի և վառելիքի տեսակարար ծախսի նորմերի մշակում և կազմում.

3-3. Կաթսայական սարքավորումների ռեժիմային-կարգաբերման փորձարկումներ` կաթսաների ռեժիմային քարտերի կազմմամբ և աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների մշակմամբ: Այրիչների գործողության և գազա-օդային ուղիների վիճակի վերլուծություն.

3-4. Կաթսաների և տուրբինների արագընթաց փորձարկումներ հիմնանորոգումներից  առաջ և հետո` կատարված նորոգման որակն ու արդյունավետությունը որոշելու համար.

3-5. Օժանդակ սարքավորումների փորձարկումներ և կարգաբերում (կաթսաների քարշա-փչման մեխանիզմներ, տուրբինների խտարարներ, հովարաններ, սնուցող, շրջանառու և խտուցքային պոմպեր,օդազրկիչներ, ցանցային ջրի տաքացուցիչներ և այլն).

3-6. Ջերմային ցանցերի կարգաբերում.

3.7. Ջերմային ցանցերի փորձարկումներ` ջերմային կորուստների որոշումով:

 

4.Տեխնոլոգիական և էլեկտրական պրոցեսների կառավարման ավտոմատ  համակարգերի   մշակում,  ներդնում,   կարգաբերում և սպասարկում

4-1. ՀԷԿ-երի ներքոբերյալ ավտոմատ համակարգերի նորոգում,կարգաբերում և սպասարկում.

·         էներգահամակարգում հաճախության վթարային անկման դեպքում ՀԷԿ-երի ագրեգատների ավտոմատ թողարկում և հզորության տեխնոլոգիական հավաքում,ագրեգատների անցումը  «СГ»  ռեժիմից  «СК»  ռեժիմի և հակառակը,պաշտպանության և ազդանշանման հիդրոմեխանիկական սխեմաներ

·         ոռոգիչ և դերիվացիոն ջրանցքներում հոսքի և ծախսի համեմատ ՀԷԿ-երի ակտիվ հզորության ավտոմատ կարգավորման համակարգեր

·         հիդրոտուրբինների արագության կարգավորման մեխանիկական և էլեկտրահիդրավլիկական ավտոմատ համակարգեր

4-2. Էներգահամակարգի օբյեկտների հակահրդեհային ավտոմատիկայի և ազդանշանման  համակարգերի նորոգում և կարգաբերում.

4-3. Էներգահամակարգի ՋԷԿ-երի տուրբոագրեգատների կարգավորման և շոգեբաշխման ավտոմատ համակարգերի նորոգում և կարգաբերում.

4-4. Էներգահամակարգի ռեժիմային պարամետրերի (հաճախության,ակտիվ և ռեակտիվ հզորության փոխհոսքերի) կարգավորման ավտոմատ համակարգերի ներդրման գծով փորձարարա-կարգաբերիչ համալիր աշխատանքների կատարում.

4-5. Հզորության միջպետական-միջհամակարգային փոխհոսքերի (Իրան-Հայաստան ՕԳ) հակավթարային ավտոմատիկայի նոր համակարգերի մշակում, պատրաստում և ներդնում.

4-6. Միկրոպրոցեսորային համակարգերի մշակում, պատրաստում, ներդնում և սպասարկում հետևյալ ուղղություններով.

·         էներգահամակարգի օբյեկտների էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրման և սպառման ավտոմատ հաշվառում

·         հեռուստամեխանիկայի կապուղիներով էներգահամակարգի պարամետրերի տվյալների հավաքման և Կենտրոնական կարգավարական ծառայության մնեմովահանի վրա արտապատկերման համակարգեր

·         էլեկտրակայանների էլեկտրական սարքավորումների ընթացիկ պարամետրերի հավաքման միկրոպրոցեսորային համակարգեր` տերմինալների մոնիտորների վրա տեղեկատվության դուրսբերմամբ

·         ՀԷԿ-երի ջրամբարներում և ավազաններում ջրամակարդակի չափման ավտոմատ համակարգեր

4-7. Ներքոբերյալ չափիչ միջոցների նորոգում և կարգաբերում.

·         գերձայնային ծախսաչափեր

·         գերձայնային արատադիտակներ

·         գերձայնային հաստաչափեր

·         հաճախության գեներատորներ

·         հաճախաչափեր

·         ուժային մալուխների վնասվածքի տեղորոշիչներ

·         "ЛИФП" ցուցիչներ

·         կալորիաչափիչ ռումբեր և ջերմատվության չափիչներ

 

5.Յուղերի և վառելիքի հսկում,  ՋԷԿ-երում և ԱԷԿ-ներում ջրապատրաստման սարքավորումների և                         ջրաքիմիական ռեժիմների  կարգաբերում

5-1. ՋԷԿ-երում, ԱԷԿ-ներում և շրջանային ջերմակայաններում ջրապատրաստման սարքավորումների շահագործման վիճակի զննություն, այն բարելավելուն ուղղված միջոցառումների մշակում և ներդնում.

5-2. ՋԷԿ-երում և ԱԷԿ-ներում ջերմամեխանիկական սարքավորումների ջրաքիմիական ռեժիմների և սառեցնող ջրի շրջանառու համակարգի հետազոտություն և կարգաբերում, դրանց կայունացմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և ներդնում.

5-3. Կաթսաների, տուրբոագրեգատների խտարարների, ջերմային ցանցերի ջերմուղիների նախագործարկային և շահագործական քիմմաքրումների անցկացում.

5-4. Կաթսայական կայանքների ջերմաքիմիական փորձարկումներ.

5-5. Կարճաժամկետ և տևական կանգառներին ջերմաէներգետիկական սարքավորումների կոնսերվացում.

5-6. Քիմիական ռեագենտների պահանջարկի հաշվարկ և քիմիական ռեագենտների ու իոնափոխանակիչ նյութերի համար հայտերի հիմնավորում.

5-7. Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ ՋԷԿ-երի և շրջանային ջերմակայանների քիմիական աղազերծման կայանքներում, խտուցքամաքրիչներում, ջերմային ցանցի լրասնման կայանքներում,կեղտահոսի ջրամաքրիչ կառուցվածքներում.

5-8. Էներգահամակարգի ջերմամեխանիկական սարքավորումների քիմիական ջրամաքրման իոնափոխանակիչ նյութերի, զտիչների, խողովակների նմուշահատերի հետազոտություն.

5-9. Ջրի, գոլորշու, քիմիական ռեագենտների, էլեկտրալիտների և նստվածքների քիմիական վերլուծությունների կատարում.

5-10. Ջրապատրաստման, ջրաքիմիական ռեժիմի գծով նախագծերի և մշակումների փորձաքննության անցկացում.

5-11. Թարմ յուղերի որակի հսկում, շահագործվող էներգետիկական և արդյունաբերական յուղերի կրճատ և լրիվ վերլուծություններ.

5-12. Տրանսֆորմատորային յուղում լուծված գազերի քրոմատոգրային վերլուծություն.

5-13. Քրոմատոգրիչով և կալորիաչափիչ ռումբով բնական գազի վերլուծություն, մազութի վերլուծություն.

5-14. Տրանսֆորմատորների ջերմասիֆոնային զտիչների սիլիկագելի կլանիչ հատկությունների հետազոտություն:

 

6.Մետաղի և եռակցվածքների հսկում

6-1. Չքայքայող մեթոդներով (գերձայնային և փոշեմագնիսային արատանշում,գամմա-ռենտգենագրություն) մետաղի և եռակցվածքների հետազոտություն.

6-2. Կաթսաների, տուրբինների և խողովակաշարերի տարրերի մետաղի և եռակցվածքների հետազոտություն` ներառյալ լաբորատոր և բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում, տաք կոշտության եղանակով տևական ամրության որոշում, մետաղի աղեղնային սպեկտրաքննություն, կաթսայահսկողության, ГОСТ-երի, ОСТ-երի և ТУ-ների պահանջներին մետաղի համապատասխանությունը հաստատող մետաղագրական և քիմիական վերլուծություններ.

6-3. Բաքերի, անոթների, թմբուկների, բարձր և ցածր ճնշման խողովակաշարերի, տուրբինների հոսանուտ մասերի մետաղի վիճակի հետազոտություն.

6-4. Մետաղի մուտքային ստուգում.

6-5. Աշխատապաշարն սպառած մետաղի վիճակի հետազոտություն և դրա փոխարինման կամ հետագա շահագործման վերաբերյալ փաստաթղթերի պատրաստում:

 

7.ՋԷԿ-երի կեղտահոս ջրերի և արտանետումների հսկում

7-1. ՋԷԿ-երի կաթսաների ծխագազերում վնասակար արտանետումների քանակությունը որոշելու փորձարկումներ,  ՋԷԿ-երից արտանետումների կրճատմանն ուղղված միջոցառումների և վերակառուցումների արդյունավետության գնահատում.

7-2. ՋԷԿ-երից արտանետումների սահմանային թույլատրելի նորմերի մշակում և կազմում.

7-3. ՋԷԿ-երի և ԱԷԿ-ների  կեղտահոս ջրերի ստուգիչ վերլուծություններ` թթվածնի կենսաքիմիական պահանջարկի որոշմամբ.

7-4. Ջրաղբյուրներ հոսող աղտանյութերի սահմանային թույլատրելի նորմերի մշակում.

7-5. ՋԷԿ-երի և էներգահամակարգի այլ օբյեկտների աշխատատեղերում սանիտարահիգիենիկ հետազոտությունների անցկացում ըստ հետևյալ գործոնների. 

·         աղմուկ, թրթռումներ

·         լուսավորվածություն (բնական,արհեստական)

·         միկրոկլիմա

·         գազավորվածություն:

 

8.Տեխնիկական հետազննում,փորձաքննության անցկացում և մասնագետների ուսուցանում

8-1.  «Էներգակարգաբերում»  ձեռնարկության արտադրական գործունեության բոլոր ուղղություններով էլեկտրաէներգետիկական սարքավորումների տեխնիկական հետազննումների անցկացում.

8-2. Ձեռնարկության գործունեության ուղղություններով աշխատանքների հետ կապված նախագծերի,ծրագրերի,տեխնիկական առաջադրանքների փորձաքննություն.

8-3. Եռակցողների և արատանշողների  ուսուցանում և ատեստավորում.

8-4. Օբյեկտներում յուղերի ու վառելիքի քիմիական լաբորատորիաների կազմակերպում և անձնակազմի համապատասխան ուսուցանում:

«Էներգակարգաբերում»-ը իրագործում է նաև էներգաօբյեկտների մասնագետների ուսուցանում ձեռնարկության արտադրական գործունեության բոլոր ուղղություններով: 

 

Ընկերության    գլխավոր տնօրենն  է    Ալբերտ  Բաղդասարյանը:

Մուտքի ձև
Որոնել
Կայքի գործընկերները
Copyright MyCorp © 2019
Անվճար հոսթինգ uCoz